Komunikat


W związku z trwającym sezonem jesienno-zimowym, przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ciążących na nich obowiązkach w zakresie właściwego utrzymania i użytkowania tych obiektów. W szczególności zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy – prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) właściciel lub zarządca obiektu jest zobowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Dotyczy to przede wszystkim usuwania sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa osób znajdujących się w pobliżu budynku, a także monitorowania zalegającej na dachu pokrywy śniegowej i w razie konieczności usuwania jej nadmiaru w sposób zgodny z przepisami BHP obowiązującymi przy pracach na wysokości.

Ponadto zgodnie z art. 62 ust. 1 wyższej przytoczonej ustawy, w czasie użytkowania obiektu budowlanego podlega on okresowym kontrolom dokonywanym co najmniej raz w roku, polegającym na sprawdzeniu stanu technicznego:

 • instalacji gazowych,
 • przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m 2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m 2 podlegają w czasie ich użytkowania kontrolom dokonywanym co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, polegającym na sprawdzeniu stanu technicznego:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji gazowych,
 • przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Osoba uprawniona dokonująca powyższych kontroli wykonywanych dwa razy do roku jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

Właściciele i zarządcy obiektów niewywiązujący się z powyższych obowiązków podlegają karom określonym w art. 91a i 93 pkt 8 ww. ustawy – prawo budowlane, to jest w zależności od rodzaju naruszenia przepisów karom: grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sierpcu

Stanisław Karolak

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maciejewski Marcin
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-29 14:22:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Maciejewski Marcin
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-23 10:04:54
 • Liczba odsłon: 466
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 47447]

przewiń do góry